DMCA

Polityka dotycząca praw autorskich w cyfrowym tysiącleciu

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób, tak jak oczekujemy, że inni będą szanować nasze prawa. Zgodnie z sekcją 512(c) Digital Millennium Copyright Act, tytuł 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, właściciel praw autorskich lub jego agent może wysłać do nas zawiadomienie o zrzeczeniu się praw autorskich za pośrednictwem naszego agenta DMCA wymienionego poniżej. Jako dostawca usług internetowych mamy prawo ubiegać się o zwolnienie z takich roszczeń dotyczących naruszeń na podstawie przepisów “bezpiecznej przystani” DMCA. Aby przesłać nam roszczenie dotyczące uczciwego wykorzystania, należy dostarczyć nam zawiadomienie zawierające następujące informacje:

Zawiadomienie o roszczeniu z tytułu naruszenia przepisów

1. fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich (lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu);
2) Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone.
3. identyfikacja materiału naruszającego prawo, który ma zostać usunięty, oraz informacje wystarczające do tego, aby usługodawca mógł zlokalizować materiał [podać adres URL odpowiedniej strony, aby pomóc nam zidentyfikować utwór, który rzekomo narusza prawo];
4. informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się ze stroną skarżącą, w tym nazwisko, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu
5. oświadczenie, że strona skarżąca jest w dobrej wierze przekonana, że właściciel praw autorskich dokonuje nieuprawnionego wykorzystania materiału; oraz
6. oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela praw autorskich pod groźbą kary.

17 U.S.C. §512(f) przewiduje kary cywilne, w tym honoraria adwokackie i koszty, dla każdej osoby, która świadomie i w sposób istotny wprowadza w błąd w zawiadomieniu o naruszeniu praw autorskich zgodnie z 17 U.S.C. §512(c)(3).

Prosimy o przesyłanie wszystkich powiadomień o usunięciu za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną, abyśmy mogli je szybko przetworzyć.

Należy pamiętać, że możemy ujawnić tożsamość i informacje uzyskane w wyniku skargi dotyczącej naruszenia praw autorskich domniemanemu sprawcy naruszenia. Składając skargę, wyrażasz zgodę na ujawnienie swojej tożsamości i skargi domniemanemu sprawcy naruszenia.

Kontr-zgłoszenie – recykling materiału

Jeśli otrzymałeś powiadomienie, że materiał został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich, możesz wysłać nam kontrzawiadomienie, aby przywrócić materiał na stronę. To powiadomienie musi być złożone na piśmie do naszego agenta DMCA i zgodnie z 17 USC 512(g)(3) musi zawierać zasadniczo następujące informacje:

1. swój fizyczny lub elektroniczny podpis.
2) Opis usuwanego materiału i jego pierwotnej lokalizacji przed usunięciem.
Oświadczenie, że masz dobrą wiarę, że materiał został usunięty lub wyłączony z powodu błędu lub błędnej identyfikacji usuniętego lub wyłączonego materiału.
4. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz oświadczenie, że wyrażają Państwo zgodę na poddanie się jurysdykcji sądu federalnego w hrabstwie, w którym znajduje się Państwa adres (lub, jeśli znajdują się Państwo poza granicami Stanów Zjednoczonych, wyrażają Państwo zgodę na poddanie się jurysdykcji hrabstwa, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności przez usługodawcę) oraz że przyjmą Państwo doręczenie procesu od osoby lub podmiotu, który złożył pierwotne zawiadomienie o naruszeniu.
5. Złóż kontrzgłoszenie za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Zalecane jest wysłanie wiadomości e-mail.

Polityka w zakresie recydywy

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii naruszenia praw autorskich. Zgodnie z wymaganiami Digital Millennium Copyright Act dotyczącymi podmiotów dopuszczających się powtarzających się naruszeń, prowadzimy listę powiadomień DMCA dla właścicieli praw autorskich i w dobrej wierze staramy się zidentyfikować wszystkie podmioty dopuszczające się powtarzających się naruszeń. Naruszenie naszej wewnętrznej polityki dotyczącej powtarzających się naruszeń będzie skutkowało zamknięciem konta danej osoby.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony oraz polityki DMCA w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej polityki pod kątem zmian.