Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki regulują dostęp i korzystanie ze wszystkich treści, produktów i usług dostępnych na stronie internetowej prowadzonej przez (“my”, “nas” lub “nasz”) (“Serwis”).

Korzystając z naszego Serwisu, zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie, jak również na wszelkie inne zasady operacyjne i polityki zamieszczane i publikowane przez nas od czasu do czasu, bez modyfikacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Umową przed rozpoczęciem korzystania z naszego Serwisu. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części naszego Serwisu, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tej Umowy, nie możesz korzystać z naszych usług.

Copyright

Nie przenosimy na użytkownika żadnej własności intelektualnej należącej do nas lub do osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie w naszej firmie i jej licencjodawcach.

Usługi stron trzecich

Użytkownik może korzystać z usług, produktów, oprogramowania, funkcji lub aplikacji opracowanych przez osoby trzecie (“Usługi osób trzecich”) w związku z korzystaniem z Usług.

Jeśli korzystasz z Usług Stron Trzecich, rozumiesz, że:

Korzystasz z Usług Stron Trzecich na własne ryzyko, a my nie jesteśmy odpowiedzialni wobec nikogo za Strony Stron Trzecich ani Usługi Stron Trzecich.

Konta

Jeśli do korzystania z jakiejkolwiek części naszych usług wymagane jest konto, rejestrując się na nim, zgadzasz się podać nam pełne i dokładne informacje.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację informacji o swoim koncie oraz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa konta, z którego korzysta w celu uzyskania dostępu do Usługi. Nie udostępniaj ani nie nadużywaj swoich danych do logowania. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli Twoje konto zostanie wykorzystane w nieautoryzowany sposób lub jeśli dowiesz się o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Zakończ

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do wszystkich lub części Usług w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, z lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli użytkownik chce rozwiązać Umowę lub swoje konto, może po prostu przestać korzystać z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, przetrwają rozwiązanie, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasze usługi są świadczone “JAKO” i “JAKO DOSTĘPNE”. Firma oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie tylko, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani Firma, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie gwarantują, że nasze usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie nieprzerwany. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie pobieranie lub inne nabywanie treści lub usług z naszych usług odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa oraz wszelkie dostępy do naszych Usług lub korzystanie z nich są regulowane przez .

W przypadku wszelkich sporów wynikających lub związanych z Umową oraz dostępem lub korzystaniem z naszych Usług, jurysdykcja należy do sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w .

Zmiany

zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym, umieszczając zmiany na naszej stronie internetowej lub wysyłając Ci wiadomość e-mail lub inne powiadomienie przed wejściem zmian w życie. W zawiadomieniu zostanie określony rozsądny okres, po którym nowe warunki wejdą w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na nasze zmiany, musisz zaprzestać korzystania z naszych usług w określonym czasie lub gdy zmiany wejdą w życie.

Twoje dalsze korzystanie z naszych usług będzie podlegało nowym warunkom.