Polityka prywatności

Polityka prywatności
Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do użytkowników strony internetowej (“Odwiedzający”), którzy odwiedzają stronę internetową bez angażowania się w transakcje handlowe oraz w odniesieniu do Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu angażowania się w transakcje handlowe na stronie internetowej i korzystania z różnych usług, które oferujemy (“Usługi”) (“Upoważnieni Klienci”).
“Dane osobowe, które można zidentyfikować
oznacza wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której te informacje dotyczą, w tym między innymi nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profil finansowy, krajowy numer ubezpieczenia i informacje o karcie kredytowej. Informacje umożliwiające identyfikację osoby nie obejmują informacji zebranych anonimowo (tj. bez identyfikacji konkretnego użytkownika) lub informacji demograficznych, które nie są powiązane ze zidentyfikowaną osobą.
Jakie dane osobowe są gromadzone?
Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych odwiedzających. Zbieramy następujące dodatkowe informacje od naszych autoryzowanych klientów: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail autoryzowanych klientów; rodzaj i wielkość działalności; oraz rodzaj i wielkość inwentarza reklamowego, który autoryzowany klient zamierza kupić lub sprzedać.
Jakie organizacje zbierają informacje?
Oprócz informacji zbieranych przez nas bezpośrednio, nasi sprzedawcy zewnętrzni (np. firmy obsługujące karty kredytowe, firmy rozliczeniowe i banki), którzy świadczą usługi takie jak kredyty, ubezpieczenia i usługi przechowywania, mogą zbierać te informacje od naszych gości i autoryzowanych klientów. Nie kontrolujemy sposobu, w jaki te strony trzecie wykorzystują te informacje, ale wymagamy od nich ujawnienia, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez odwiedzających i autoryzowanych klientów. Niektóre z tych osób trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają jedynie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie chronią, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.
W jaki sposób informacje umożliwiające identyfikację są wykorzystywane na stronie?
Wykorzystujemy dane osobowe do personalizacji strony, zapewnienia odpowiedniej oferty usług oraz do realizacji zamówień na zakup i sprzedaż na stronie. Możemy wysyłać e-maile do odwiedzających i autoryzowanych klientów dotyczące badań lub możliwości kupna i sprzedaży na stronie lub informacji związanych z celem strony. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do kontaktowania się z odwiedzającymi i autoryzowanymi klientami w celu odpowiedzi na konkretne zapytania lub dostarczenia żądanych informacji.
Z kim można dzielić się informacjami?
Informacje umożliwiające identyfikację osobistą o autoryzowanych klientach mogą być udostępniane innym autoryzowanym klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi autoryzowanymi klientami. Możemy udostępniać zbiorcze informacje o naszych odwiedzających, w tym informacje demograficzne o odwiedzających i autoryzowanych klientach, naszym organizacjom partnerskim i sprzedawcom zewnętrznym. Dajemy również możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub organizacją działającą w naszym imieniu.
Jak przechowywane są dane osobowe?
Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie są udostępniane osobom trzecim ani naszym pracownikom, z wyjątkiem okoliczności opisanych powyżej.
Jaki wybór mają odwiedzający w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?
Odwiedzający i upoważnieni klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas i/lub naszych dostawców i podmiotów stowarzyszonych lub nie otrzymywać od nas niezamówionych informacji, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem
Czy strona korzysta z plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są do różnych celów. Używamy plików cookies do uzyskania informacji o preferencjach odwiedzających i wybieranych przez nich usługach. Używamy również plików cookies w celach bezpieczeństwa, aby chronić naszych autoryzowanych klientów. Na przykład, jeśli autoryzowany klient zaloguje się i nie korzysta z witryny przez ponad 10 minut, automatycznie wylogowujemy go.
Jak wykorzystywane są informacje o logowaniu?
Używamy informacji o logowaniu, w tym między innymi adresów IP, dostawców usług internetowych i typów przeglądarek, do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchu użytkowników i użytkowania oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.
Jacy partnerzy lub dostawcy usług mają dostęp do danych osobowych odwiedzających stronę i/lub autoryzowanych klientów?
Nasza strona ma i będzie miała partnerstwa i inne relacje z różnymi sprzedawcami. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do pewnych danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień uprawnionych klientów do korzystania z usług. Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do zbierania i wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy informacje umożliwiające identyfikację osoby, aby zastosować się do nakazu sądowego, wezwania do sądu lub prośby organów ścigania o ujawnienie informacji. Ujawniamy również informacje umożliwiające identyfikację osoby, gdy jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa naszych gości i autoryzowanych klientów.
W jaki sposób informacje umożliwiające identyfikację osób są przechowywane na stronie?
Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszymi zasadami i praktykami bezpieczeństwa. Dane osobowe dotyczące naszych gości i autoryzowanych klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymali hasło dostępu do tych danych. Regularnie dokonujemy przeglądu naszych systemów i procedur bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione przez protokoły szyfrowania stosowane do ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony, komunikacji elektronicznej i baz danych mogą być narażone na błędy, luki i naruszenia, a my nie możemy zagwarantować, że takie zdarzenia nie wystąpią i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec odwiedzających lub autoryzowanych klientów za takie zdarzenia.
W jaki sposób odwiedzający mogą poprawić nieścisłości w danych osobowych?
Odwiedzający i upoważnieni klienci mogą skontaktować się z nami w celu aktualizacji swoich danych osobowych lub skorygowania nieścisłości, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres
Czy odwiedzający może usunąć lub wyłączyć informacje umożliwiające identyfikację osoby zebrane na stronie?
Oferujemy odwiedzającym i upoważnionym klientom możliwość usunięcia i/lub dezaktywacji informacji umożliwiających identyfikację osoby z bazy danych witryny poprzez kontakt . Jednak ze względu na kopie zapasowe i pliki do usunięcia, może nie być możliwe usunięcie rekordu odwiedzającego bez zachowania części pozostałych informacji. Jeśli osoba zażąda dezaktywacji swoich danych osobowych, zostaną one funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani w inny sposób wykorzystywać danych osobowych tej osoby.
Co się stanie, jeśli zmieni się polityka prywatności?
O zmianach w naszej polityce prywatności powiadomimy naszych gości i autoryzowanych klientów, umieszczając je na stronie internetowej. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie danych osobowych, o których nieujawnienie odwiedzający lub upoważniony klient uprzednio prosił, skontaktujemy się z odwiedzającym lub upoważnionym klientem i damy mu możliwość zapobieżenia takiemu ujawnieniu.
Raporty:
Udostępnia linki do innych stron internetowych. Proszę pamiętać, że kliknięcie na jeden z tych linków przeniesie Państwa na inną stronę internetową. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron, do których prowadzą linki, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.